Modulerne i dagtilbuddet

Modul Køkkenhold

I Kammergaves hovedbygning er der et fuldt udstyret storkøkken. Køkkenet er økologisk, og der arbejdes med jord-til-bord. Det vil sige, at der arbejdes med egen produktion af grøntsager fra gartneriet og kød fra landbruget og Modul Dyrehold. 

Derudover har Kammergave frugttræer og -buske, som supplerer når der er sæson. Til modulet hører altså, at der skal indsamles, plukkes og forarbejdes til senere brug og opbevaring. Vi har fx mostedage over efteråret af egne æbler, hvor mosten nedfryses og bruges ved festlige lejligheder. Derudover er der perioder med fokuseret høst af afgrøder, som skal ordnes og tilberedes eller fryses ned.

I køkkenmodulet arbejdes der, ud over planlægning af menu og opskrifter samt madlavning, også med rengøring, korrekt opbevaring og håndtering og hygiejne.

Modul Dyrehold

Dyreholdet tilbyder beboerne pasning af og tæt kontakt med vores dyr. Det gælder både Kammergaves og landbrugets. Vi har 2 heste, 2 æsler, et hønsehold og 4 grise gående. Derudover er der katte – både i landbruget og nogle der hører til botilbuddene.

Der er fast definerede opgaver dagligt. Det kan være fodring, pleje, udmugning og forflytning. Beboerne er med til at planlægge og udføre opgaverne. De kan altså byde ind med deres viden og kunnen, i det omfang det giver mening. Over året kan der være større opgaver. Det kan fx være, når heste og æsler skal have tilset hove og sko, hvor de flyttes ind i stalden inden smeden kommer og ud igen bag efter. Det er en god tillidsøvelse beboer og dyr imellem.

En sidegevinst ved beskæftigelsen med dyrene er, at de har en særlig indflydelse på beboernes psyke. De er med til at skabe ro og nedtoner det indre pres, som borgerne ofte lever under. De understøtter træning i empati, som kan overføres til mellemmenneskelige relationer. Således har de værdi i forhold til beboernes kontakt med omverdenen. Dyrene viser genkendelighed og glæde i mødet med beboerne. Den tryghed, der opstår over tid, er meget givende for begge parter.

Modul Gartneri

Gartneriet er baseret på at holde Kammergave selvforsynet med grøntsager det meste af året. Forsyningen varierer, efter hvilken sæson de enkelte afgrøder modner og er klar til brug.  Derfor produceres del til opbevaring for vinteren. Derudover sælges der grønsager lokalt og til en fast række kunder gennem sæsonen.

Opgaverne spænder vidt lige fra forberedelse af jord og planter om foråret, daglig pasning i vækstsæsonen, og et solidt arbejde med høst om efteråret.  

Samtidig har gartnerimodulet også ansvaret for, sammen med outdoor modulet, at vedligeholde de grønne områder omkring Kammergave. Her skal der fx hugges og stables brænde, anvendes buskrydder eller brændes ukrudt og slås græs. Ligeledes har visse beboere opgaver i landbruget, hvor ansvarshavende for gartnerimodulet fungerer som daglig tovholder. Dette er i samarbejde med den enkelte beboers kontaktpersoner. 

Outdoor modulet er en underafdeling af gartnerimodulet, som fx står for at bygge hønsegård, passe høns, rydde buskadser og andre. Samt supplerende opgaver udenfor. 

Modulet giver beboerne mulighed, for at arbejde ude i al slags vejr, bruge forskelligartede redskaber og mindre maskiner under kyndig vejledning, og blive brugt fysisk og mentalt, både i samarbejde og fysisk aktivitet.

Modul Vedligehold

Hovedopgaven er at udføre diverse vedligeholdelsesopgaver på bygninger og inventar samt stå for at holde havemaskiner og biler vedlige. 

Beboerne på vedligehold får en god fornemmelse af, hvad der skal til for at vedligeholde et gammelt hus, og de har mulighed for, at byde ind på opgaverne både ud fra evt. tidligere erfaring og fra lyst og motivation for, evt at lære noget helt nyt. De opgaver, der lægges i dette modul er af en karakter, hvor der skal være tid nok til, at beboeren kan løse opgaven i ro og eget tempo, så processen bliver overskuelig og støttende.

Der er en stor tilfredsstillelse i at udføre tingene på egen hånd i samarbejde med medarbejdere. Vedligehold giver store muligheder for at arbejde selvstændigt og i det tempo, der passer den enkelte.

Modul kunsthåndværk

Formålet med værkstedet er at skabe fordybende arbejdsprocesser, der understøtter den enkeltes behandling, og personlige udvikling. 

Vi arbejder med idéudvikling, planlægning og gennemførelse af kreative projekter og produkter til vores gårdbutik. Fokus er desuden på, at deltagerne bringes tættere på arbejdsmarkedet bl.a. igennem at lære et håndværk. Mediet er primært det keramiske håndværk. Derudover inddrages andre kunstneriske arbejdsprocesser.  

Beboerne, der arbejder i værkstedet, støttes således i at gennemgå de udfordringer der er forbundet med at være en del af en arbejdsproces og en produktion.

Man indgår i et trygt arbejdsmiljø, hvor vi møder den enkelte der hvor han/hun er og arbejder ud fra nærmeste udviklingszone. Værkstedet er præget af en positiv og hyggelig stemning, og der kan fx arbejdes ud fra årlige temaer (påske, jul), personlige temaer (angst, tålmodighed, livsændringer) og laves udstillinger, lokalt på Kammergave eller i lokalområdet.

På trods af at det er et arbejdsrum kan det således også være et frirum der giver plads til at bruge sig selv i en ny kontekst. 

Modul Landbrug

I samarbejde med Kammergave Landbrug har beboerne mulighed for, at løse opgaver i såvel markarbejde som pasning af dyr, stalde osv.  

Landbruget har en besætning på ca. 90 malkekøer, opdrætter kalve, producerer foder og har en mindre markdrift, der skal passes. Der muges ud, passes kalve, kvier og køer på daglig basis og gås til hånde ud fra fast, aftalte opgaver med ansvarlig fra landbruget.

Det at arbejde i landbruget er med til at give beboeren en følelse af ansvar og betydning, da det er en større drift, man indgår i – der er mange kredsløb og opgaver, som både passer ind i og er afhængige af hinanden. Der kan også være en god øvelse i tålmodighed, fleksibilitet og behovsudsættelse, fordi man i et landbrug er afhængig af vind og vejr, der som bekendt ikke er noget, vi mennesker er herre over. Det er et jævnligt samtaleemne, og kan overføres til visse livsområder, hvor vi heller ikke altid er herre over skæbnens tilskikkelser. 

Det kan der komme nogle fine, filosofiske og støttende samtaler ud af.